Αφήστε  το μήνυμα σας

Πολιτική ποιότητας

Οι εταιρία Ν Κ ΜΟΥΡΙΚΗΣ  ORTHON  IKE   εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  , σύμφωνα με τη ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 (ΦΕΚ 32 Β/16-1-2004): Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Η Διοίκηση  δεσμεύεται για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου και της ελληνικής νομοθεσίας, παρέχει δε όλα εκείνα τα μέσα και τους αναγκαίους πόρους, ώστε το Σύστημα Ποιότητας να εφαρμόζεται αποτελεσματικά και οι διεργασίες του να βελτιώνονται διαρκώς, σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας και τις οικονομικές τους δυνατότητες.
Ως εκ τούτου, οι εταιρία   Ν Κ ΜΟΥΡΙΚΗΣ  ΟΡΤΗΟΝ ΙΚΕ αποδίδει  ιδιαίτερη έμφαση στην άμεση, αποτελεσματική και οικονομικά πρόσφορη εξυπηρέτηση των Πελατών της, προσφέροντας προϊόντα που εκπληρώνουν τις ποιοτικές τους απαιτήσεις και ανάγκες, μέσα από την εδραίωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους.
Εκ μέρους της Διοίκησης της

Ν Κ ΜΟΥΡΙΚΗΣ  ORTHON IKE